Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
12/9/2020 1617 / 10/12/2009 Дриново Кв: 57 Номер: ПИ кад№408
• Поземлен имот (1592 кв.м.)
Публичен търг
11/23/2020 14192 / 7/13/2020 Попово Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.555 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1120555 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (318 кв.м.)
Публичен търг
10/30/2020 10525 / 11/24/2011 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.145
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (500 кв.м.)
Публичен търг
10/30/2020 10526 / 11/24/2011 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.148
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (553 кв.м.)
Публичен търг
10/30/2020 14190 / 7/13/2020 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.341 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1120341 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (454 кв.м.)
Публичен търг