Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
2/26/2019 13355 / 6/4/2018 Попово Кв: 1 УПИ: І Улица: кв."Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 3 Апартамент: 7 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (71.15 кв.м.)
Решение на общинския съвет
12/12/2018 13454 / 8/29/2018 Помощица Местност: ЧАВГОВОТО Поземлен имот с идентификатор №: 57501.31.25 по КК и КР /идентичен с ПИ№ 000230 по КВС/
• НИВА (34983 кв.м.)
Публичен търг
12/12/2018 13458 / 8/29/2018 Долец Местност: МАЖУНТАРЛА Поземлен имот с идентификатор №: 21937.57.9 по КК и КР /идентичен с ПИ № 057009 по КВС/
• ЛИВАДА (14498 кв.м.)
Публичен търг
12/12/2018 13426 / 8/22/2018 Горица Местност: ДЮСТЪРЛА Поземлен имот с идентификатор №: 16081.72.1 по КК и КР / идентичен с ПИ № 072001 по КВС/
• ДРУГ ВИД НИВА (151200 кв.м.)
Публичен търг
12/12/2018 13425 / 8/22/2018 Горица Местност: ЕКЮВЧА Поземлен имот с идентификатор №: 16081.84.341 по КК и КР / идентичен с ПИ № 040012 по КВС/
• ДРУГ ВИД НИВА (13999 кв.м.)
Публичен търг