Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
7/8/2021 14287 / 3/22/2021 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.94 по КК и КР /идентичен с ПИ № 112094 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (364 кв.м.)
Публичен търг
6/21/2021 14294 / 4/13/2021 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.113.216 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1130216 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (595 кв.м.)
Публичен търг
6/21/2021 14291 / 4/2/2021 Попово Местност: ЯМАТА Поземлен имот с идентификатор №: 57649.112.88 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1120088 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (375 кв.м.)
Публичен търг
6/3/2021 14268 / 3/11/2021 Баба Тонка Местност: ЕНИ ЮРТЛУК Поземлен имот с идентификатор №: 02021.10.171 по КК и КР / идентичен с ПИ № 010171 по КВС/
• НИВА (2064 кв.м.)
Публичен търг
6/3/2021 14271 / 3/16/2021 Зараево Местност: ВЕТИТЕ ЛОЗЯ Поземлен имот с идентификатор №: 30332.18.31 по КК и КР/ идентичен с ПИ № 018031 по КВС /
• За друг вид производствен, складов обект (988 кв.м.)
Публичен търг