Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
6/25/2019 13610 / 4/9/2019 Попово Местност: САВОВА ОРЕХ Поземлен имот с идентификатор №: 57649.114.250 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1140250 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (564 кв.м.)
Публичен търг
6/25/2019 13608 / 4/9/2019 Попово Местност: САВОВА ОРЕХ Поземлен имот с идентификатор №: 57649.114.248 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1140248 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (661 кв.м.)
-
6/25/2019 13609 / 4/9/2019 Попово Местност: САВОВА ОРЕХ Поземлен имот с идентификатор №: 57649.114.249 по КК и КР / идентичен с ПИ № 1140249 по КВС/
• ЗА ЗЕМЕД. ТРУД И ОТДИХ /съгл. § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ (594 кв.м.)
Публичен търг
6/19/2019 1407 / 10/11/2007 Медовина Кв: 36 УПИ: І Местност: с.Медовина, УПИ І, кв.36
• . (535 кв.м.)
Решение на общинския съвет
6/19/2019 13525 / 2/13/2019 Осиково Местност: ПУНАР ГЬОЛ Поземлен имот с идентификатор №: 54208.11.353 по КК и КР / идентичен с ПИ № 000353 по КВС/
• ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ (4224 кв.м.)
Публичен търг