Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
2/12/2020 13792 / 11/29/2019 Дриново Кв: 57 УПИ: III Номер: кад.№403
• Урегулиран поземлен имот (30 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/12/2020 13791 / 11/29/2019 Ковачевец Кв: 66 УПИ: I Номер: кад.№621
• Урегулиран поземлен имот (20 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/29/2019 13642 / 5/16/2019 Попово Кв: 126 УПИ: I Улица: жк"Русаля" Блок: 3 Вход: Б Етаж: 3 Апартамент: 8 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2272
• Едностаен апартамент (45.9 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/14/2019 13075 / 4/13/2017 Попово Кв: 16 УПИ: І Улица: кв."Младост" Блок: 117 Вход: А Етаж: 1 Апартамент: 2 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.83
• Едностаен апартамент (45.11 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/10/2019 13640 / 5/16/2019 Попово Кв: 5 УПИ: I Улица: кв."Младост" Блок: 21 Вход: А Етаж: 3 Апартамент: 7 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.212
• Двустаен апартамент (65.32 кв.м.)
Решение на общинския съвет