Общинска администрация

Попово

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
12.12.2018 13454 / 29.08.2018 Помощица Местност: ЧАВГОВОТО Поземлен имот с идентификатор №: 57501.31.25 по КК и КР /идентичен с ПИ№ 000230 по КВС/
• НИВА (34983 кв.м.)
Публичен търг
12.12.2018 13458 / 29.08.2018 Долец Местност: МАЖУНТАРЛА Поземлен имот с идентификатор №: 21937.57.9 по КК и КР /идентичен с ПИ № 057009 по КВС/
• ЛИВАДА (14498 кв.м.)
Публичен търг
12.12.2018 13426 / 22.08.2018 Горица Местност: ДЮСТЪРЛА Поземлен имот с идентификатор №: 16081.72.1 по КК и КР / идентичен с ПИ № 072001 по КВС/
• ДРУГ ВИД НИВА (151200 кв.м.)
Публичен търг
12.12.2018 13425 / 22.08.2018 Горица Местност: ЕКЮВЧА Поземлен имот с идентификатор №: 16081.84.341 по КК и КР / идентичен с ПИ № 040012 по КВС/
• ДРУГ ВИД НИВА (13999 кв.м.)
Публичен търг
12.12.2018 13424 / 22.08.2018 Горица Местност: НАД УЗ. ЧЕШМА Поземлен имот с идентификатор №: 16081.84.340 по КК и КР /идентичен с ПИ № 039001 по КВС/
• ДРУГ ВИД НИВА (29241 кв.м.)
Публичен търг