Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
13701 / 8/21/2019 Частна общинска собственост Дриново Местност: ГОРНИ ЛИВАДИ Поземлен имот с идентификатор №: 23738.24.20 по КК и КР/ идентичен с ПИ № 024020 по КВС/
• ЛИВАДА (7500 кв.м.)
13700 / 8/21/2019 Частна общинска собственост Дриново Местност: ДОЛНИ ЛИВАДИ Поземлен имот с идентификатор №: 23738.12.11по КК и КР/ идентичен с ПИ № 012011 по КВС/
• ЛИВАДА (1359 кв.м.)
13699 / 8/21/2019 Частна общинска собственост Дриново Местност: САКАРА Поземлен имот с идентификатор №: 23738.34.21 по КК и КР/ идентичен с ПИ № 034021 по КВС/
• НИВА (17107 кв.м.)
13698 / 8/21/2019 Частна общинска собственост Дриново Местност: АХМАК БУНАР Поземлен имот с идентификатор №: 23738.2.95 по КК и КР/ идентичен с ПИ № 002095 по КВС/
• НИВА (5699 кв.м.)
13697 / 8/21/2019 Частна общинска собственост Захари Стояново Местност: БЪЗГАЛЪК Поземлен имот с идентификатор №: 30404.29.7 по КК и КР/идентичен с ПИ № 029007 по КВС/
• НИВА (700 кв.м.)